{{signin_status}}

 

 

 

คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบระบุผู้ใช้งาน

***ผู้เข้าใช้งานระบบครั้งแรก ให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่การจัดการบัญชีผู้ใช้

Computer Network Operation Center. Computer Center. Nakhonratchasima Rajabhat University. network@nrru.ac.th